วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

........โครงการสอน
รหัสวิชา.........................................
จำนวนหน่วยกิต..............................
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายรายวิชา
..................................................................................................
.................................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................


วัตถุประสงค์
1......................................................................................
2......................................................................................
3......................................................................................
4......................................................................................
5......................................................................................

เนื้อหาวิชา
หน่วยที่ 1........................................................................
หน่วยที่  2.......................................................................
หน่วยที่  3.......................................................................
หน่วยที่  4.......................................................................
หน่วยที่  5.......................................................................
หน่วยที่  6.......................................................................
หน่วยที่  7.......................................................................
หน่วยที่  8.......................................................................


สื่อการสอน

1.  เอกสารบทเรียน
2.  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3.  คอมพิวเตอร์
4.  โสตทัศนูปกรณ์
5.   ตัวอย่างของงาน

การวัดและประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน
1. เวลาเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมาย
.....2.1 Data
.....2.2 Information
.....2.3 Knowledge
.....2.4 Wisdom ( Power Point)
3. เว็บบล็อก